top of page

תשלום


1 הרשמה

כדי להצטרף לתוכנית וליהנות מההטבות שלה בעתיד, עליך להירשם או להתחבר לחשבון שלך.


2 תשלום

סיכום ההזמנה

IKIGAI Visitor‏100.00 ₪
תוקף התוכנית: שבוע אחדמפגשים: 1


סכום ביניים‏85.47 ₪
מע״מ (17 %)‏14.53 ₪

סך הכול‏100.00 ₪
תשלום מאובטח

לפני רכישת המנוי יש לקרוא ולאשר את הצהרת הבריאות של איקיגאי. לא ניתן להשתתף בפעילות הסטודיו ללא אישור. הצהרת בריאות: ● בעצם אישורי זה, הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה, בכושר גופני ונפשי תקין וכי אין לי כל מניעה רפואית, פיזית ו/או נפשית, המבילה ו/או שאינה מאפשרת לי להשתתף בפעילויות השונות ב-"איקיגאי", לרבות בפעילות גופנית ו/או נפשית מאומצת. ● הנני מצהיר/ה, כי מצב בריאותי נבדק ואושר על ידי רופא מוסמך, טרם השתתפותי וכי לא נמצא ממצא חריג כלשהו אשר יש בו כדי למנוע ו/או להגביל אותי מלהשתתף בפעילות השונות של "איקיגאי". ידוע לי, כי רעות ראובני, ע.מ. 036386761 ו/או כל הבאים בשמה ו/או מטעמה ועוסקים בהעברת הפעילויות השונות ב-"איקיגאי", אינם נושאים ולא ישאו בכל אחריות לנזקים רפואיים ו/או אחרים אשר עלולים להיגרם לי במהלך ביצוע פעילות גופנית ב-"איקיגאי" וכי השתתפותי במסגרת הפעילויות השונות ב-"איקיגאי", מתאפשרת עקב ועל סמך הצהרתי זו בלבד ועל אחריותי בלבד. הנני מתחייב/ת להודיע להנהלת "איקיגאי", על כל שינוי במצב בריאותי ו/או בכל שינוי המשנה הצהרתי זו דלעיל מיד עם היוודע לי להדבר.

bottom of page